Statuten
Nederlandse Vereniging van Beurs Organisatoren

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Beursorganisatoren.
Zij is gevestigd te Amersfoort.

Duur Verenigingsjaar
Artikel 2

 1. De vereniging, opgericht op drieëntwintig oktober negentienhonderdtweeënnegentig, duurt onbepaalde tijd voort.
 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doel
Artikel 3 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangen van haar leden, zijnde Nederlandse organisaties die als kernaktiviteit hebben het organiseren van beurzen en tentoonstellingen en de positionering van die leden als kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en klantgerichte organisatoren van beurzen en tentoonstellingen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden
Artikel 4 

Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die als kernaktiviteit hebben het organiseren van beurzen en tentoonstellingen, die voldoen aan nader bij reglement vast te stellen voorwaarden en die zich willen houden aan nader bij reglement vast te stellen gedragsregels.

Artikel 5

 1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk, middels een door het bestuur vastgesteld formulier, te worden gericht aan het bestuur.
 2. Het bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating.
 3. Het bestuur kan bij zijn daartoe strekkend besluit de bestuurstaken als vermeld in lid 1 tot en met lid 3 onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door een commissie van toelating. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissie van toelating.
 4. Het bestuur stelt, bij instelling van een commissie van toelating, een reglement vast waarin de werkwijze, rapportage en verantwoordelijkheid van de commissie van toelating nader wordt geregeld.
 5. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de commissie van toelating te ontbinden en het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen.
 6. Het bestuur deelt de aanvrager bij aangetekende brief mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd.
 7. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
 8. Het lidmaatschap neemt een aanvang, zo de aanvrager door het bestuur als lid werd toegelaten, op de dag van datering van de in lid 2 bedoelde brief. Het bestuur houdt een register, waarin worden ingeschreven de namen en adressen der leden; leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op te geven.
 9. Heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld.
 10. Indien de ledenvergadering besluit de de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd.
 11. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt.
 12. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6

 1. Een lid houdt op lid der vereniging te zijn:
  a. wat een natuurlijk persoon betreft, door zijn overlijden en, wat een rechtspersoon betreft, doordat hij heeft opgehouden te bestaan;
  b. door opzegging door het lid; de opzegging dient schriftelijk aan het adres der vereniging te geschieden en wel tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden; opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  c. door opzegging door het bestuur;
  d. door ontzetting, als bedoeld in lid 3.
 2. Opzegging door het bestuur geschiedt bij aangetekende brief en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dan wel doordat een lid ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 4. In al deze gevallen eindigt het lidmaatschap per de datum van vorenbedoelde brief.
 3. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, dan wel indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld.
  Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Indien de ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt.
 4. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Verplichtingen der leden
Artikel 7 

De leden zijn verplicht:

 • a. tot betaling van een jaarlijkse contributie;bij toetreding van een lid in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele contributie, bij toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar de helft der contributie verschuldigd; een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit tot verhoging der contributie te zijnen opzichte uit te sluiten;
 • b. tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten der vereniging, waaronder begrepen een door de vereniging vastgestelde gedragscode van de leden.
 • c. aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor een goede uitvoering van de taak der vereniging.

Bestuur
Artikel 8

 1. Het bestuur is belast met de leiding der vereniging, daaronder begrepen het houden van toezicht op en het waken over de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van het bestuur zelf en van de ledenvergadering.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur wordt door de ledenvergadering uit de leden benoemd en bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Bestuurders kunnen door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
 4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 5. De bestuurders hebben zitting voor de tijd van drie jaar. Indien het bestuur zulks nodig oordeelt, kan het voor één of meer zijner leden een kortere of langere zittingsduur vaststellen.
 6. De bestuurders treden periodiek af volgens een door het bestuur op et maken rooster.
 7. Het aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse ledenvergadering, welke in het jaar van hun aftreden wordt gehouden.
 8. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittend bestuurder tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn, waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
 9. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
 10. In een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende ledenevergadering, welke na het ontstaan der vacature wordt gehouden. Degene, die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
 11. De werkzaamheden van de verschillende bestuurders worden bij reglement bepaald.
 12. Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijn berusting zijnde bescheiden, waarden en sleutels welke hij terzake van zijn functie onder zich heeft, tegen ontvangstbewijs af te geven.
 13. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld, onverminderd het in artikel 9, lid 3, tweede zin, bepaalde.
 14. Het bestuur kan aan één of meer personen procuratie verlenen en aan die persoon/personen een titel toekennen.
 15. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door een secretariaat.

Artikel 9 

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. De bestuurders worden door de secretaris bij oproepingsbrief, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
 2. De leiding der vergadering berust bij de voorzitter: de secretaris houdt de notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de vergadering een der aanwezigen aan, die met de leiding der vergadering, respectievelijk het houden van de notulen, zal zijn belast.
 3. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet de meerderheid van het ingevolgde artikel 8, lid 2, door de ledenvergadering vastgestelde aantal bestuurders ter vergadering aanwezig is. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
 4. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 5. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

Vertegenwoordiging
Artikel 10

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Artikel 11

Behalve door ontslag, hem -met inachtneming van het bepaalde in artikel 17- door de ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:

 • door zijn vrijwillig aftreden;
 • door zijn periodiek aftreden;
 • doordat hij ophoudt de vrije beschikking over zijn vermogen te hebben.

Artikel 12

 1. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder zal het bestuur voor die benoeming zo mogelijk twee personen als kandidaten aanbevelen.
 2. De namen van de aanbevolen personen zullen in de oproeping tot de desbetreffende ledenvergadering worden vermeld.
 3. Voor de te vervullen vacatures in het bestuur kunnen ook de leden één of meer kandidaten stellen, mits een daartoe strekkende, door ten minste tien stemgerechtigde leden getekende kennisgeving, uiterlijk drie dagen voor de vastgestelde dag der ledenvergadering in het bezit van de secretaris van het bestuur is.

Ledenvergadering
Artikel 13

 1. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden na het einde van het verenigingsjaar gehouden.
 2. Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoekt.
 3. Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt bijeengeroepen, is ieder der verzoekers, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen.
 4. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur bij brieven, gericht aan de adressen, bedoeld in artikel 5, lid 4, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, behoudens het in artikel 17 lid 3, bepaalde.
 5. In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de ledenvergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 6. In de jaarlijkse ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het bestuur, zulks ter goedkeuring door de ledenvergadering, onder overlegging van de nodige bescheiden -daaronder begrepen de in artikel 15, lid 3, bedoelde balans en staat van baten en lasten- rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Verder brengt in die vergadering de commissie, bedoeld in het volgende lid, haar verslag uit.
 7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge voor zijn bestuur, tenzij de vergadering een voorbehoud maakt.
 8. In die ledenvergadering wordt voorts in de vacatures in het bestuur voorzien.
 9. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 10. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere kennis, dan kan de commissie op kosten der vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.

Artikel 14

 1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebracht stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Ieder lid, mits niet geschorst, heeft recht op het uitbrengen van één stem. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien één der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
 2. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
 3. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
 4. Leidt een tussenstemming of een herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het bestuur.
 5. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld.
 6. Indien ook in die ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
 7. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid der vereniging.
 8. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen.
 9. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 10. De secretaris van het bestuur dan wel, zo deze met de leiding der vergadering is belast of niet aanwezig is, een ander lid der vereniging, door de voorzitter aan te wijzen, houdt de notulen.
 11. De voorzitter en de secretaris van een vergadering, die ingevolge artikel 13, lid 1, laatste volzin, door een der leden is bijeengeroepen, worden door de ledenvergadering aangewezen.
 12. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek der ledenvergadering bewaard.
 13. De voorzitter der vergadering is bevoegd niet-leden tot de vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

Geldmiddelen, Balans en Staat van baten en lasten
Penningmeester
Artikel 15

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere -al dan niet toevallige- baten.
 2. De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.
 3. Het bestuur is verplicht binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in het vorig lid en de overige bescheiden, bedoeld in lid 2 van artikel 13, gedurende tien jaren te bewaren.
 5. De penningmeester is belast met het beheer van de middelen en waarden van de vereniging.
 6. Hij is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 7. Alle aan de vereniging toebehorende waarden worden, voorzoveel zij naar het oordeel van het bestuur niet voor het dagelijks beheer nodig zijn, op een door het bestuur aan te geven wijze bij een bankinstelling gedeponeerd ofwel op solide wijze belegd.

Reglement(en)
Artikel 16

Nadere regelen, de vereniging betreffende, worden in een of meer reglement(en) neergelegd, hetwelk, op voorsel van het bestuur, door de ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 1.Een bepaling in een reglement, welke in strijd is met deze statuten, is nietig.

Bijzondere besluiten
Artikel 17

 1. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, tot wijziging van de statuten of een reglement, dan wel tot ontbinding der vereniging kan door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering, waarin ten minste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Is ter vergadering, waarin een besluit, als in lid 1 bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet ten minste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.
 3. Een oproeping tot een ledenvergadering, als in lid 1 bedoeld, moet ten minste vier weken voor de dag der vergadering worden gedaan.
 4. Degenen, die de vergadering ter behandeling vaneen voorstel tot wijziging van de staturen of het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag der vergadering.
 5. Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan. Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen.
 6. 4. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt; ieder bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte bevoegd.

Artikel 18

 1. De vereniging worden ontbonden:
  a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, met inachtneming van artikel 17;
  b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
  d. door het geheel ontbreken van leden.
 2. Zij, die bij ontbinding ingevolgde het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het bestuur der vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.
 3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.
 4. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergadering beslist.
 5. Gedurende tien jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vereniging berusten onder degene, die daartoe door de ledenvergadering is aangewezen.