Secretariaat NVBO
Postbus 366
3830 AK LEUSDEN
Tel: 033-4651063
Fax: 033-4616638
 


Reglement
Nederlandse Vereniging van Beurs Organisatoren

Artikel 1 Commissie van Toelating

 1. Het bestuur kan een commissie van toelating, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de statuten, instellen en deze, na instelling, buiten werking stellen.
 2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissie van toelating en stelt bij de instelling van een commissie van toelating bij afzonderlijk reglement de werkwijze, rapportage en verantwoordelijkheid van de leden van de commissie van toelating vast.

Artikel 2 Lidmaatschap

 1. Het bestuur dan wel de commissie van toelating kan slechts organisaties tot lid van de vereniging toelaten als zij voldoen aan de in de statuten vermelde vereisten.Voorts kan het bestuur dan wel de commissie van toelating slechts tot lid van de vereniging toelaten organisaties die voldoen aan de navolgende vereisten:
  a. de aspirant-leden oefenen het vak van het “organiseren van beurzen en tentoonstellingen” op een naar het oordeel van bestuur, dan wel de commissie van toelating, regelmatige en structurele basis uit
  b. aspirant-leden dienen te voldoen aan naar het oordeel van bestuur, dan wel de commissie van toelating, vastgestelde kwaliteitsnormen
  c. aspirant-leden dienen een onderneming uit te oefenen die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland
  d. aspirant-leden dienen, gelet op de totale omvang van hun ondernemingsactiviteiten, een aanmerkelijk zakelijk belang te hebben bij het organiseren van beurzen en tentoonstellingen in Nederland
  e. aspirant-leden dienen volstrekt onafhankelijke organisaties te zijn die geen enkele binding, noch in materiële noch in immateriële zin, en belang hebben bij een organisatie en/of (rechts-)persoon die exploitant of eigenaar is van een beurs- en/of tentoonstellingsaccommodatie in Nederland
  f. aspirant-leden dienen aan te tonen dat zij ervaring hebben in de organisatie van ten minste vijf beurzen en/of tentoonstellingen met ten minste vijftig exposanten en ten minste duizend netto verhuurde vierkante meters
  g. aspirant-leden dienen aan de hand van een aan hen verstrekt vragenformulier gegevens te overleggen met betrekking tot:
  • hun organisatiestructuur
  • hun administratie en organisatie
  • hun financiële positie
  • hun referenties
 2. Bij de toetreding als lid dient het lid zich te verplichten bovenvermelde vragenformulieren in te vullen op een door het bestuur vast te stellen tijdstip. welke vragenformulieren dienen te worden ingevuld bij de aanvrage van het lidmaatschap.

Artikel 3

 1. Ieder lid dient zich bereid te verklaren om te werken volgens in de statuten en dit reglement vastgestelde gedragsregels en nader door het bestuur vast te stellen normen
 2. Indien een lid op enigerlei wijze in een situatie komt die in strijd is met dit reglement, eindigt het lidmaatschap direct op de wijze als is omschreven in de statuten.

Vastgesteld door de NVBO-ledenvergadering op 24 maart 1999.


Top